RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI OBIEKTU NOCLEGOWEGO "SUPRISE"


1)Administratorem danych osobowych Gości obiektu noclegowego jest "AUTO POMOC",

"SUPRISE" Kozłowska Wioletta z siedzibą w Tomicach przy ul. Starowiejskiej 52a,

wpisany do EUG pod nr 5/2014 w Tomicach.

2)Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail:motel.suprise@o2.pl.

3)Celem, dla których obiekt noclegowy/restauracja przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych/usług restauracji. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt noclegowy/restaurację jest:

-dochodzenie ewentualnych roszczeń przez obiekt noclegowy/restaurację w związku z poniesioną przez obiekt noclegowy/restaurację szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do obiektu noclegowego

-udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych

-zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości obiektu noclegowego/restauracji. Obiekt noclegowy/restauracja przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu noclegowego/restauracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom obiektu  noclegowego/restauracji i innym osobom przebywającym na terenie obiektu noclegowego/restauracji.

4)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskiwanych przez obiekt noclegowy/restaurację jest umowa o świadczenie usług noclegowych/usług restauracji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości obiektu noclegowego/restauracji jest usprawiedliwiony cel administratora.

5)Obiekt noclegowy/restauracja przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

-firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu noclegowego oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne

-firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej

-firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej

-firmom(kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

6)Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych/usług restauracji będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu noclegowego/restauracji lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi póżniej. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

7)Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie obiektu noclegowego/restauracji. Jednocześnie obiekt noclegowy/restauracja udostępnia adres: motel.suprise@o2.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

8)Każdy Gość ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

9)Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr. kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe/usługi restauracji. Brak podania danych osobowych uniemożliwi obiektowi noclegowemu zawarcia umowy o usługi noclegowe/ usługi restauracji.

10)Obiekt noclegowy/restauracja nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.